CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2021

26/03/2021

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 11

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

 

 

Quốc hội nghỉ.