CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2020

17/06/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Ủy ban Tư pháp: 

Ủy ban Pháp luật: 

Bộ Tư pháp: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 1)

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 2,3)

Bộ trưởng Lê Thành Long (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách: 

Ủy ban Kinh tế: 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi  trường: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng (nội dung 3)

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nội dung 2:  

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

- Biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nội dung 3:  

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội