CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2020

11/06/2020

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 12/6/2020) 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân (điều hành nội dung 1,3 theo kịch bản riêng)

PCTTTQH Tòng Thị Phóng (điều hành nội dung 1,3 theo kịch bản riêng)

PCTQH Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 2)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Ban Công tác đại biểu:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

CN Nguyễn Đức Hải (nội dung 2)

BT Đinh Tiến Dũng (nội dung 2)

TB Trần Văn Túy (nội dung 1,3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần 

 

NỘI DUNG

 

Nội dung 1: Công tác nhân sự:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nội dung 2: Thảo luận dự thảo Nghị quyết:

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Nội dung 3: Từ 11 giờ 10, công tác nhân sự:

- Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về: phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về: phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

 

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch: 

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân

PCTTTQH Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

PCTQH Uông Chu Lưu

PCTQH Phùng Quốc Hiển

PCTQH Đỗ Bá Tỵ

Hội đồng Dân tộc:

Ủy ban Dân tộc:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

CT Hà Ngọc Chiến

BT, CN Đỗ Văn Chiến

Nguyễn Thị Thúy Ngần 


NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội