Báo cáo Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Lĩnh vực: