Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo tóm tắt thẩm tra Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Đề án thành lập 04 phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo Thẩm tra việc phân bổ dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia... Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo tóm tắt Tờ trình về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia... Chính phủ
Báo cáo số 1526/BC-UBTCNS14 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo số 212/BC-CP của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tình hình những tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới Chính phủ
Báo cáo Tóm tắt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Chính phủ
Báo cáo tím tắt thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2019
Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017
Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 747/BC-MTTW-ĐCT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (Tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV)