Báo cáo công tác
Báo cáo giám sát
Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về dự thảo Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Tờ trình Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
Báo cáo số 143/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo Thẩm tra Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Tờ trình Tóm tắt Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Báo cáo Thẩm tra Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Tờ trình tóm tắt về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội thông qua
Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Dự thảo Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Thường vụ - Phiên họp thứ 35
Văn kiện chung
Báo cáo tóm tắt thẩm tra Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Đề án thành lập 04 phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Báo cáo Thẩm tra việc phân bổ dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia...
Báo cáo tóm tắt Tờ trình về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia...
Báo cáo số 1526/BC-UBTCNS14 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017