Báo cáo công tác
Báo cáo số 1576/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về kết quả hoạt động từ Kỳ họp thứ 5 đến Kỳ họp thứ 6 và dự kiến chương trình công tác năm 2019
Báo cáo số 715/BC- HĐDT14 của Hội đồng Dân tộc về hoạt động từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu, dự kiến hoạt động sau kỳ họp thứ sáu và năm 2019 của Hội đồng Dân tộc
Báo cáo số 1754/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật về kết quả công tác năm 2018 và dự kiến chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Pháp luật
Báo cáo giám sát
Báo cáo số 1594/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục PT giai đoạn 2012 – 2017
Báo cáo số 1591/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cố đô Huế
Báo cáo số 1587/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh nhiên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả khảo sát về Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018
Báo cáo số 1595/BC-UBVHGDTTN14 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh nhiên, Thiếu niên và Nhi đồng Kết luận Phiên giải trình về “việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên và tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia”
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Báo cáo số 1098/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra dự án Luật Kiến trúc
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch
Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 420/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn lĩnh vực ngân hàng từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 96/BC- BXD của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn
Báo cáo số 150/BC-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp Thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Văn kiện chung
Báo cáo số 377/BC-CP của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017
Báo cáo số 421/BC-CP của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Báo cáo số 435/BC-CP của Chính phủ về kết quả 02 năm (2017 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
Báo cáo số 1441/BC-KTNN của Kiểm toán nhà nước về kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2018 của Kiểm toán nhà nước