CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018

16/11/2018 16:37

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 17 tháng 11 năm 2018

 

Các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội