CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018

15/11/2018 16:20

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 

 (Ngày 16 tháng 11 năm 2018)

______________ 

 

Buổi sáng: 

 

Đoàn Chủ tịch:

   

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Ủy ban Về các vấn đề Xã hội:

Bộ Y tế:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thúy Anh

 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

Đoàn Chủ tịch:

   

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Đại diện Chính phủ:

Ủy ban Tài chính-Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (01 TT Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Đức Hải

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

- Đại diện Chính phủ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội