CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018

14/11/2018 17:55

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 15 tháng 11 năm 2018) 

Buổi sáng:

 

Đoàn Chủ tịch:

  

 

Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng:

Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

 

 Chủ nhiệm Uỷ ban Phan Thanh Bình

 

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

 

 

Đoàn Chủ tịch:

  

 

Nội dung 1:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Bộ Công an:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Nội dung 2:

Ủy ban Tài chính-Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 PHó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (điều hành nội dung 1)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành nội dung 2)

 

 

 Chủ nhiệm Uỷ ban Võ Trọng Việt

 Bộ trưởng Tô Lâm

 Hoàng Thanh Tùng

 

 Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Đức Hải

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Nội dung 2:

- Thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

 

 

 

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội