CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2018

10/11/2018 16:34

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 12 tháng 11 năm 2018) 

Buổi sáng:

 

Đoàn Chủ tịch:

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ủy ban Tài Chính - Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

 Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Thảo luận ở tổ về:

   + Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

   + Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

 

Buổi chiều:

 

Đoàn Chủ tịch:

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Bộ Công thương:

Ủy Ban Đối ngoại:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

 Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

- Thảo luận ở tổ về:

    + Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

    + Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội