CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2018

08/11/2018 15:20

QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kỳ họp thứ 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 9 tháng 11 năm 2018) 

 

Buổi sáng:

 

Đoàn Chủ tịch:

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Nội dung 1:

Ủy ban Về các vấn đề Xã hội:

Bộ Y tế:

Nội dung 2:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

 Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh

 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng

 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (tối đa 15 phút).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trồng trọt (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

 

Đoàn Chủ tịch:

 

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (điều hành phiên họp)

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Nội dung 1:

Ủy ban Tài chính - Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Nội dung 2:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

 Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Hải

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

 

 Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh

 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

 Hoàng Thanh Tùng

 

NỘI DUNG:

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch (tối đa 20 phút).

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội