CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2021

04/04/2021 11:29

QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------------

Buổi sáng:

 Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ban Công tác đại biểu: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Trưởng ban Trần Văn Túy

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

 NỘI DUNG

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu      Chủ tịch nước.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước.

- Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

* Từ 9 giờ 00:

- Chủ tịch nước tuyên thệ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

(Quốc hội nghỉ giải lao)

- Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

- Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ban Công tác đại biểu: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Trưởng ban Trần Văn Túy

Nguyễn Trường Giang

 

 NỘI DUNG

* Từ 15 giờ 00:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

* Từ 16 giờ 00:

- Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

- Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội,  Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.