Các Phụ lục kèm theo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016

Cơ quan ban hành: Chính phủ; 

Lĩnh vực: Hoạt động giám sát

CHÍNH PHỦ

 

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số 392 /BC-CP ngày  22  tháng  9  năm 2017 của Chính phủ)

 

Phụ lục I: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế.

Phụ lục IIa: Tổng hợp các vấn đề chồng chéo, giao thoa, đan xen hoặc bỏ trống cần tăng cường phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ tại thời điểm năm 2011.

Phụ lục IIb: Tổng hợp các vấn đề giao thoa, còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ tại thời điểm trước tháng 8/2016.

Phụ lục IIc: Tổng hợp các vấn đề giao thoa, còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ tại thời điểm tháng 8/2017.

Phụ lục III: So sánh tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước thuộc cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giữa 2 nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XI và XII.

Phụ lục IV: So sánh tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước thuộc cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ giữa 2 nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XII và XIII.

Phụ lục Va: Tổng hợp các nội dung điều chỉnh về cơ cấu tổ chức bên trong của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XII.

Phụ lục Vb: Tổng hợp các nội dung điều chỉnh về cơ cấu tổ chức bên trong của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong nhiệm kỳ Chính phủ Khóa XIII.

Phụ lục VI: Thống kê danh sách các tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016.

Phụ lục VIIa: Số lượng, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phụ lục VIIb: Số lượng, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phụ lục VIII: Danh sách các tổ chức phối hợp liên ngành ở Trung ương tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016.

Phụ lục IX: Tổng hợp số lượng thứ trưởng và tương đương.

Phụ lục X: Biên chế, người làm việc tại các tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Phụ lục XI: Biên chế, người làm việc tại các vụ, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Phụ lục XII: Biên chế, người làm việc tại các đơn vị hành chính trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phụ lục XIII: Biên chế, người làm việc tại các đơn vị hành chính trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phụ lục XIV: Tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương.

Phụ lục XVa: Tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương tại thời điểm tháng 12 năm 2011.

Phụ lục XVb: Tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương tại thời điểm tháng 7 năm 2016.

Phụ lục XVc: Tổng hợp biến động số lượng đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016.

Phụ lục XVI: Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

Phụ lục XVII: Triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phụ lục XVIII: Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật có các quy định tác động đến số lượng về tổ chức bộ máy, biên chế.