Báo cáo công tác
Báo cáo số 601/BC-UBKHCNMT14 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2017 và dự kiến chương trình công tác năm 2018
Báo cáo kết quả công tác từ sau kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 4 và dự kiến Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Kinh tế
Báo cáo số 204/BC-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Báo cáo số 393/BC-HĐDT14 của Hội đồng Dân tộc về hoạt động từ Kỳ họp thứ 3 đến Kỳ họp thứ 4, dự kiến hoạt động sau Kỳ họp thứ 4 và năm 2018 của Hội đồng Dân tộc
Báo cáo giám sát
Dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Quốc hội xem xét, thông qua
Báo cáo số 227/BC-UBTVQH14 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 và ban hành NQ của Quốc hội
Bản tập hợp trả lời kiến nghị cử tri kỳ 3, Quốc hội khóa XIV
Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo thuyết minh chi tiết Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến hội đồng thẩm định Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Tờ trình số 411/TTr-CP của Bộ kế hoạch và đầu tư về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Dự thảo Luật Quy hoạch trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 232/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch
Báo cáo số 228/BC-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua
Các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
Luật Quy hoạch
Luật Thủy sản
Luật Quản lý nợ công
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 1487/BC-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội xem xét, thông qua
Báo cáo số 229/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Báo cáo số 9751/BCT-KH của Bộ Công thương v/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn
Văn kiện chung
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ngày 24 tháng 11 năm 2017)
Báo cáo số 1483/BC-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh
Báo cáo số 233/BC-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trình Quốc hội thông qua