Buổi sáng ngày 2/11/2017: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

02/11/2017 13:06

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news