Buổi sáng ngày 1/11/2017: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

01/11/2017 12:52

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news