Buổi chiều ngày 31/10/2017: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT_XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2018 và kế hoạch TC-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020

31/10/2017 20:46

(Văn phòng Quốc hội)

File download