Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 777/BC-UBKT13 của Uỷ ban Kinh tế về kết quả công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ tư và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ năm, Quốc hội Khóa XIII. Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 902/BC-UBTCNS13 ngày 19-10-2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về công tác từ sau Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ năm của Uỷ ban Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 608/BC-UBVHGDTTN13 ngày 29-10-2012 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả hoạt động từ sau Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 của Uỷ ban Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 262/BC-UBTVQH13 ngày 02-11-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2013 của UBTVQH Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 964/BC-UBTP13 ngày 9-11-2012 của Ủy ban Tư pháp về công tác từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ tư và dự kiến chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 1919/BC-UBĐN13 ngày 8-11-2012 của Ủy ban Đối ngoại về kết quả hoạt động của Uỷ ban năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013 Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 293/BC-HĐDT13 của Hội đồng Dân tộc về hoạt động từ sau kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ tư và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm từ sau kỳ họp thứ tư đến hết năm 2013 Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 1147/BC-UBPL13 ngày 18-10-2012 của Uỷ ban Pháp luật về công tác năm 2012 và dự kiến Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 1455/BC-UBVĐXH13 ngày 24-10-2012 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội về hoạt động của Uỷ ban năm 2012 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2013 Công tác của HĐDT, các Uỷ ban
Báo cáo số 524/BC-UBKHCNMT13 ngày 22-10-2012 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác năm 2012 và dự kiến Chương trình công tác năm 2013. Công tác của HĐDT, các Uỷ ban