Báo cáo công tác
Báo cáo số 777/BC-UBKT13 của Uỷ ban Kinh tế về kết quả công tác của Ủy ban Kinh tế từ sau Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ tư và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ năm, Quốc hội Khóa XIII.
Báo cáo số 902/BC-UBTCNS13 ngày 19-10-2012 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về công tác từ sau Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ năm của Uỷ ban
Báo cáo số 608/BC-UBVHGDTTN13 ngày 29-10-2012 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả hoạt động từ sau Kỳ họp thứ ba đến Kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 của Uỷ ban
Báo cáo số 262/BC-UBTVQH13 ngày 02-11-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2013 của UBTVQH
Báo cáo giám sát
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2013
Nghị quyết số 34/2012/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013
Báo cáo số 561/BC-UBKHCNMT13 ngày 19-11-2012 của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 - 2011
Báo cáo số 265/BC-UBTVQH13 ngày 7-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Phụ lục Báo cáo số 339/BC-CP ngày 21-11-2012 của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở.
Báo cáo số 339/BC-CP ngày 21-11-2012 của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở
Báo cáo ngày 25-6-2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết thi hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000 và đánh giá thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ
Bảng tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức góp ý về dự thảo Luật khoa học và công nghê (sửa đổi)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 283/BC-UBTVQH13 ngày 20-11-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng trình Quốc hội thông qua;
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội thông qua.
Văn kiện chung
Dự thảo Nghị quyết v/v tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 338/CP-KTTH ngày 20-11-2012 của Chính phủ về việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế
Báo cáo số 1457/BC-UBPL13 ngày 23-10-2012 của Uỷ ban Pháp luật thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012.
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII (Ngày 23 tháng 11 năm 2012)
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4
Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)
Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)
Luật Thủ đô
Luật Điện lực (sửa đổi)
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 333/BC-CP của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII.
Báo cáo số 471/BC-BCA-V11 ngày 20-9-2012 của Bộ Công an về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, Quốc hội khoá XIII
bc304-CP ve gquyet KNTC trong linh vuc dat dai.doc
Báo cáo số 321/BC-CP ngày 10-11-2012 của Chính phủ v/v thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3 (khoá XIII)