Buổi sáng ngày 23/11/2012

Thông qua: Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Nghị quyết về công tác tư pháp; Biểu quyết thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).- Thông qua: Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.