• Phiên họp thứ 48
  • Phiên họp thứ 38
  • Biên bản ghi âm tại hội trường Các kỳ họp Quốc hội