•  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 27/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo này

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 25/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 24/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), Luật KDBĐS (sửa đổi) và thảo luận về hai dự thảo này

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 23/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 22/10/2014. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 21/10/2014. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình KTXH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện NSNN năm 2014; dự toán NSNN và phương án phân bổ NS trung ương năm 2015

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 20/10/2014. Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 17/10/2014. Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 10/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 9/9/2014. Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về Dự án Luật đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

   
 •  

  Kỳ họp thứ 8, Ngày 8/9/2014. Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII