Báo cáo công tác
Báo cáo 1576/BC-UBKT13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 về kết quả công tác từ sau Kỳ họp thứ năm đến Kỳ họp thứ sáu và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XIII của Ủy ban Kinh tế
Báo cáo số 1067/BC-UBKHCNMT13 ngày 19 tháng 11 năm 2013 về công tác năm 2013, dự kiến chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Báo cáo số 3392/BC-UBĐN13 ngày 12 tháng 11 năm 2013 về kết quả hoạt động của Uỷ ban Đối ngoại năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014
Báo cáo số 1564/BC-UBTP13 ngày 29-10-2013 về công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ tư đến kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành á
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình
Báo cáo số 493 /BC-CP của Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội và ý kiến thảo luận tại Tổ của ĐBQH về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi)
Báo cáo số 474/BC-CP của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra và ý kiến thảo luận ở Tổ của đại biểu Quốc hội về dự án Luật công chứng (sửa đổi)
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 28-11-2013)
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 28-11-2013)
Báo cáo số 568/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)
Dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 26-11-2013)
Văn kiện chung
Báo cáo số 578/BC-UBTVQH13 tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi
Dự thảo Nghị quyết về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII.
Báo cáo số 555/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Báo cáo giám sát
Phụ lục báo cáo số 542/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2013; phương hướng hoạt động giám sát năm 2014
Báo cáo số 542/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2013; phương hướng hoạt động giám sát năm 2014
Phụ lục Báo cáo số 548/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 548/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6
Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11
Nghị quyết Về tăng cường công tác quản lí quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Tập hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII (Đến 17h ngày 18 /11 /2013)
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, ngày 29-11-2013
Báo cáo 579/BC-UBTVQH13 ngày 28-11-2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII.