Danh sách Trưởng, Phó đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

21/10/2013

(Văn phòng Quốc hội)