Thông cáo số 16 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

12/11/2013 08:07

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Ngày 11-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

2. Xem xét về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 12-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, tiếp tục xem xét về công tác nhân sự; buổi chiều, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 16 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

12/11/2013 08:07

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Ngày 11-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

2. Xem xét về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 12-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, tiếp tục xem xét về công tác nhân sự; buổi chiều, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 16 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

12/11/2013 08:07

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Ngày 11-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

1. Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết.

2. Xem xét về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển.

Quốc hội đã nghe:

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 12-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, tiếp tục xem xét về công tác nhân sự; buổi chiều, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và thảo luận về dự án Luật công chứng (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)