Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

09/11/2013 07:41

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Ngày 08-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Trong ngày làm việc, đã có 35 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế;

- Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

- Cơ chế tài chính để mở rộng diện thực hiện chính sách bảo hiểm y tế;

- Phương thức chi trả thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Công tác giám định bảo hiểm y tế;

- Việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm y tế tự nguyện;

- Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế;

- Việc quản lý, cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế;

- Tổ chức mạng lưới, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bệnh viện;

- Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và phân tuyến, chuyển tuyến khám, chữa bệnh;

- Cung ứng thuốc khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế;

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế;

- Khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến;

- Chính sách đãi ngộ cho y, bác sĩ;

- Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế;

- Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Việc sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế;

- Việc thông qua Nghị quyết kết quả giám sát…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 09-11-2013, đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu. Chủ nhật, ngày 10-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 11-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và xem xét, quyết định về công tác nhân sự; buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

09/11/2013 07:41

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Ngày 08-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Trong ngày làm việc, đã có 35 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế;

- Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

- Cơ chế tài chính để mở rộng diện thực hiện chính sách bảo hiểm y tế;

- Phương thức chi trả thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Công tác giám định bảo hiểm y tế;

- Việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm y tế tự nguyện;

- Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế;

- Việc quản lý, cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế;

- Tổ chức mạng lưới, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bệnh viện;

- Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và phân tuyến, chuyển tuyến khám, chữa bệnh;

- Cung ứng thuốc khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế;

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế;

- Khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến;

- Chính sách đãi ngộ cho y, bác sĩ;

- Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế;

- Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Việc sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế;

- Việc thông qua Nghị quyết kết quả giám sát…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 09-11-2013, đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu. Chủ nhật, ngày 10-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 11-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và xem xét, quyết định về công tác nhân sự; buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

09/11/2013 07:41

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Ngày 08-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Trong ngày làm việc, đã có 35 đại biểu Quốc hội của 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế;

- Việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

- Cơ chế tài chính để mở rộng diện thực hiện chính sách bảo hiểm y tế;

- Phương thức chi trả thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Công tác giám định bảo hiểm y tế;

- Việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm y tế tự nguyện;

- Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế;

- Việc quản lý, cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế;

- Tổ chức mạng lưới, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bệnh viện;

- Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và phân tuyến, chuyển tuyến khám, chữa bệnh;

- Cung ứng thuốc khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế;

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế;

- Khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến;

- Chính sách đãi ngộ cho y, bác sĩ;

- Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế;

- Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Việc sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế;

- Việc thông qua Nghị quyết kết quả giám sát…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 09-11-2013, đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu. Chủ nhật, ngày 10-11-2013, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 11-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và xem xét, quyết định về công tác nhân sự; buổi chiều, thảo luận ở tổ về dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)