Thông cáo số 12 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

06/11/2013 08:29

Ngày 05-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến thảo luận tại tổ của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi). Trong ngày làm việc, đã có 43 đại biểu Quốc hội của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Lời nói đầu;

- Chế độ chính trị;

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

- Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường;

- Bảo vệ Tổ quốc;

- Thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Thẩm quyền của Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Chính quyền địa phương;

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Hiệu lực của Hiến pháp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ tư, ngày 06-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); buổi chiều, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật xây dựng (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Phiên họp buổi sáng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 12 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

06/11/2013 08:29

Ngày 05-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến thảo luận tại tổ của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi). Trong ngày làm việc, đã có 43 đại biểu Quốc hội của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Lời nói đầu;

- Chế độ chính trị;

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

- Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường;

- Bảo vệ Tổ quốc;

- Thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Thẩm quyền của Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Chính quyền địa phương;

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Hiệu lực của Hiến pháp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ tư, ngày 06-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); buổi chiều, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật xây dựng (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Phiên họp buổi sáng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 12 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

06/11/2013 08:29

Ngày 05-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến thảo luận tại tổ của đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp (sửa đổi). Trong ngày làm việc, đã có 43 đại biểu Quốc hội của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Lời nói đầu;

- Chế độ chính trị;

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

- Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường;

- Bảo vệ Tổ quốc;

- Thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Thẩm quyền của Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;

- Chính quyền địa phương;

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Hiệu lực của Hiến pháp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên họp.

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ tư, ngày 06-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); buổi chiều, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật xây dựng (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Phiên họp buổi sáng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)