Thông cáo số 11 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

05/11/2013 06:20

Ngày 04-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 25 đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Định mức, chế độ, tiêu chuẩn làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm trong ban hành, sửa đổi, bổ sung, định mức, chế độ, tiêu chuẩn;

- Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước.

- Cơ chế công khai, minh bạch trong việc quản lý sử dụng tài sản, vốn, tài nguyên trong sản xuất, kinh doanh;

- Cơ chế phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi lãng phí; thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực như: khoa học và công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, lao động và thời gian lao động, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân;

- Trách nhiệm của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; …

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và dự án Luật hải quan (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 05-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 

Buổi sáng ngày 27/11/2013

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

 

Thông cáo số 11 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

05/11/2013 06:20

Ngày 04-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 25 đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Định mức, chế độ, tiêu chuẩn làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm trong ban hành, sửa đổi, bổ sung, định mức, chế độ, tiêu chuẩn;

- Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước.

- Cơ chế công khai, minh bạch trong việc quản lý sử dụng tài sản, vốn, tài nguyên trong sản xuất, kinh doanh;

- Cơ chế phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi lãng phí; thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực như: khoa học và công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, lao động và thời gian lao động, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân;

- Trách nhiệm của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; …

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và dự án Luật hải quan (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 05-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông cáo số 11 kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

05/11/2013 06:20

Ngày 04-11-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 25 đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;

- Định mức, chế độ, tiêu chuẩn làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm trong ban hành, sửa đổi, bổ sung, định mức, chế độ, tiêu chuẩn;

- Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước.

- Cơ chế công khai, minh bạch trong việc quản lý sử dụng tài sản, vốn, tài nguyên trong sản xuất, kinh doanh;

- Cơ chế phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi lãng phí; thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực như: khoa học và công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, lao động và thời gian lao động, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân;

- Trách nhiệm của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; …

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ để thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và dự án Luật hải quan (sửa đổi).

Thứ ba, ngày 05-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)