Chương trình làm việc ngày 28 tháng 11 năm 2013

28/11/2013 08:09

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 28 tháng 11 năm 2013)

 

 

Buổi sáng: (Phát thanh, truyền hình trực tiếp)

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

Trần Đình Long

 

 

NỘI DUNG

- Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

- Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày toàn văn Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

- Thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

 

Buổi chiều:                  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển nội dung 1)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 2)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1:

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

Nội dung 2:

Trần Đại Quang

Nguyễn Kim Khoa

Hồ Trọng Ngũ

 

 

NỘI DUNG

1. Thông qua Nghị quyết về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

(Văn phòng Quốc hội)