Chương trình làm việc ngày 27 tháng 11 năm 2013

27/11/2013 08:04

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 27 tháng 11 năm 2013)

 

 

Buổi sáng:

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Vũ Huy Hoàng (Nội dung 1)

Đinh La Thăng (Nội dung 2)

Phan Xuân Dũng

Lê Bộ Lĩnh

 

 

NỘI DUNG

1. Thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2 Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.

 

Buổi chiều:                  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển nội dung 2)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1:

Nguyễn Văn Hiện

Lê Thị Nga

Nội dung 2:

Bùi Quang Vinh

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

 

 

NỘI DUNG

1. Thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp (bao gồm cả nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng).

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết.

- Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

2. Thảo luận về dự án Luật đầu tư công.

(Văn phòng Quốc hội)