Chương trình làm việc ngày 25 tháng 11 năm 2013

23/11/2013 08:27

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 25 tháng 11 năm 2013)

 

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

Huỳnh Ngọc Sơn  

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Cao Đức Phát (Nội dung 1)

Trịnh Đình Dũng (Nội dung 2)

Phan Xuân Dũng

Lê Bộ Lĩnh

 

 

NỘI DUNG

1. Thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

2. Thảo luận về dự án Luật xây dựng (sửa đổi).

 

Buổi chiều:                  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển nội dung 2)

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1:

Huỳnh Phong Tranh

Phan Trung Lý

Lê Minh Thông

Nội dung 2:

Nguyễn Minh Quang

Phan Xuân Dũng

Lê Bộ Lĩnh

 

 

NỘI DUNG

1. Thông qua Luật tiếp công dân.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật tiếp công dân.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tiếp công dân.

2. Thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)