Chương trình làm việc ngày 22 tháng 11 năm 2013

22/11/2013 08:36

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 22 tháng 11 năm 2013)

 

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Uông Chu Lưu (điều khiển nội dung 2)

Huỳnh Ngọc Sơn (điều khiển nội dung 1)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nội dung 1:

Trần Đại Quang

Nguyễn Kim Khoa

Hồ Trọng Ngũ

Nội dung 2:

Hà Hùng Cường

Phan Trung Lý

Trần Đình Long

 

 

NỘI DUNG

1. Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

2. Thảo luận ở hội trường về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua.

 

Buổi chiều:                  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Văn Giàu

Nguyễn Văn Phúc

 

 

NỘI DUNG

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi).

(Văn phòng Quốc hội)