Chương trình làm việc ngày 21 tháng 11 năm 2013

21/11/2013 08:22

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 21 tháng 11 năm 2013)

 

 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Bắc Son (Từ 8h00  đến 9h10)

Trương Hòa Bình (Từ 9h10  đến 11h30)

Đinh Văn Nhã

Nguyễn Văn Phúc

 

 

NỘI DUNG

* Từ 08h00 đến 09h00:

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 09h00 đến 09h10:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.

* Từ 09h10 đến 11h30 (giải lao từ 09h30-9h50):

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Công an; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan).

Buổi chiều:                  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Trương Hòa Bình (Từ 14h00  đến 15h00)

Lê Minh Thông

Ngô Đức Mạnh

 

 

NỘI DUNG

* Từ 14h00 đến 14h50:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 14h50 đến 15h00:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

* Từ 15h00 đến 16h45 (giải lao từ 15h30-15h50):

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

* Từ 16h45 đến 17h00:

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

(Văn phòng Quốc hội)