Chương trình làm việc ngày 20 tháng 11 năm 2013

20/11/2013 08:28

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 20 tháng 11 năm 2013)

 

 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

Buổi sáng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Cao Đức Phát (Từ 8h00  đến 08h45)

Nguyễn Thái Bình (Từ 8h45  đến 11h30)

Hồ Trọng Ngũ

Lê Bộ Lĩnh

 

 

NỘI DUNG

* Từ 08h00 đến 08h35:

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 08h35 đến 08h45:

        - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

* Từ 08h45 đến 11h30 (giải lao từ 9h30-9h50):

- Bộ trưởng Bộ nội vụ trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan).

 

Buổi chiều:                  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng (điều khiển phiên họp)

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân

Uông Chu Lưu

Huỳnh Ngọc Sơn

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí:

Nguyễn Thái Bình (Từ 14h00  đến 14h45)

Nguyễn Bắc Son (Từ 14h45  đến 17h00)

Lê Thị Nga

Trần Đình Long

 

 

NỘI DUNG

* Từ 14h00  đến 14h35:

         - Bộ trưởng Bộ nội vụ tiếp tục trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan phát biểu giải trình thêm).

* Từ 14h35 đến 14h45:

         - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ nội vụ.

* Từ 14h45 đến 17h00 (giải lao từ 15h30-15h50):

- Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông trả lời chất vấn (Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan).

(Văn phòng Quốc hội)