Chương trình làm việc ngày 23 tháng 10 năm 2013

23/10/2013 06:43

QUỐC HỘI KHOÁ XIII

Kỳ họp thứ sáu

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

(Ngày 23 tháng 10 năm 2013)

 

Buổi sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

+ Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

 

Buổi chiều:  

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Quốc hội:

Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó Chủ tịch:

Tòng Thị Phóng

Nguyễn Thị Kim Ngân (điều khiển phiên họp)

 

ĐOÀN THƯ KÝ

Các đồng chí :

Bùi Quang Vinh

Phùng Quốc Hiển

Đinh Văn Nhã

 

NỘI DUNG

 

- Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. 

(Văn phòng Quốc hội)