•  
  Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

  Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác của dự thảo Luật việc làm

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác của dự thảo Luật việc làm

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013;

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013;

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

   
 •  
  Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

  Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

   
 •  
  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe trình bày các báo cáo và thẩm tra về tình hình thực hiện NSNN năm 2013; công tác phòng chống tham nhũng và phương án phát hành trái phiếu chính phủ

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe trình bày các báo cáo và thẩm tra về tình hình thực hiện NSNN năm 2013; công tác phòng chống tham nhũng và phương án phát hành trái phiếu chính phủ

   
 •  
  Buổi sáng ngày 12/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

  Buổi sáng ngày 12/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

   
 •  
  Buổi chiều ngày 11/11/2013, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi

  Buổi chiều ngày 11/11/2013, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi

   
 •  
  Buổi sáng ngày 11/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2014

  Buổi sáng ngày 11/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2014

   
 •  
  Quốc hội họp tại Tổ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2015

  Quốc hội họp tại Tổ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2015

   
 •  
  Buổi chiều ngày 25-10-2013: Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

  Buổi chiều ngày 25-10-2013: Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

   
 •  
  Buổi sáng 28-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe các báo cáo và thẩm tra về công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  Buổi sáng 28-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe các báo cáo và thẩm tra về công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

   
 •  
  Buổi chiều ngày 28-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam và thảo luận về dự thảo Luật tiếp công dân

  Buổi chiều ngày 28-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoại tại Việt Nam và thảo luận về dự thảo Luật tiếp công dân

   
 •  
  Buổi sáng ngày 29-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật công chứng (sửa đổi); thảo luận một số nội dung dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  Buổi sáng ngày 29-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật công chứng (sửa đổi); thảo luận một số nội dung dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

   
 •  
  Buổi chiều ngày 29-10-2013: Quốc hội thảo luận ở Tổ về các báo cáo công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân; công tác phòng chống tham nhũng và thi hành án

  Buổi chiều ngày 29-10-2013: Quốc hội thảo luận ở Tổ về các báo cáo công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân; công tác phòng chống tham nhũng và thi hành án

   
 •  
  Ngày 30-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe một số báo cáo và thảo luận về nội số nội dung của Luật đấu thầu (sửa đổi)

  Ngày 30-10-2013: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe một số báo cáo và thảo luận về nội số nội dung của Luật đấu thầu (sửa đổi)

   
 •  
  Ngày 8/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe báo cáo giám sát và thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012

  Ngày 8/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe báo cáo giám sát và thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012

   
 •  
  Ngày 7/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về các báo cáo công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát và kêt quả thực hiện NQ số 37 của Quốc hội

  Ngày 7/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về các báo cáo công tác của Tòa án, Viện Kiểm sát và kêt quả thực hiện NQ số 37 của Quốc hội

   
 •  
  Buổi chiều 6/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án luật

  Buổi chiều 6/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án luật

   
 •  
  Buổi sáng 6/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

  Buổi sáng 6/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

   
 •  
  Ngày 5/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Ngày 5/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

   
 •  
  Buổi sáng ngày 4/11/2013, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

  Buổi sáng ngày 4/11/2013, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

   
 •  
  Buổi chiều ngày 02/11/2013, Quốc hội thảo luận ở Tổ về tình hình triển khải thi hành các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua

  Buổi chiều ngày 02/11/2013, Quốc hội thảo luận ở Tổ về tình hình triển khải thi hành các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua

   
 •  
  Buổi sáng ngày 02/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về tình hình thực hiện dự toán NSNN 2013, phương án phân bổ NS năm 2014

  Buổi sáng ngày 02/11/2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về tình hình thực hiện dự toán NSNN 2013, phương án phân bổ NS năm 2014

   
 •  
  Trong hai ngày 31/10 và 01/11//2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

  Trong hai ngày 31/10 và 01/11//2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội