•  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về Dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực phẩm

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thông qua một số Nghị quyết và họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII

   
 •  

  Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án Luật

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về quyết toàn ngân sách nhà nước năm 2011

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

   
 •  

  Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về một số dự án Luật

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của một số dự án Luật

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013

   
 •  

  Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe báo cáo giải tình tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của một số Dự án luật

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật đấu thầu (sửa đổi), Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật việc làm;Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp

   
 •  

  Quốc hội Thảo luận ở tổ về Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi)

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Dự án Luật việc làm

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo một số vấn đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận về dự án Luật tiếp công dân

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật phòng, chống khủng bố và thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận một số nội dung của Luật đất đai (sửa đổi)

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường,thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

   
 •  

  Quốc hội hợp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật việc làm

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 và thảo luận về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi)

   
 •  

  Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và các Luật