Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 1113/BC-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật điều ước quốc tế Điều ước quốc tế Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật điều ước quốc tế trình Quốc hội thông qua Điều ước quốc tế Quốc hội
Báo cáo số 1104/BC-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế Thuế giá trị gia tăng Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế trình Quốc hội thông qua Thuế giá trị gia tăng Quốc hội
Báo cáo số 1103/BC-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) Thuế xuất, nhập khẩu Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua Thuế xuất, nhập khẩu Quốc hội
Báo cáo số 1105/BC-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật dược (sửa đổi) Dược Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự án Luật dược (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua Dược Quốc hội
Báo cáo số 1097/BC-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin Ủy ban thường vụ Quốc hội
Dự thảo Luật tiếp cận thông tin trình Quốc hội thông qua Tiếp cận thông tin Ủy ban thường vụ Quốc hội