Báo cáo công tác
Báo cáo số 1065/BC-UBTVQH13 tổng kết hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII (2011-2016)
Báo cáo số 2941/BC-UBKT13 của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tổng kết công tác của Ủy ban Kinh tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016)
Báo cáo số 3630/BC-UBPL13 của Uỷ ban Pháp luật tổng kết công tác của Uỷ ban Pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016)
Báo cáo số 3323/BC-UBTCNS13 của Uỷ ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội về tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII của Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Báo cáo giám sát
Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến
Dự án Luật Kiến trúc
Các dự án Luật trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 1113/BC-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật điều ước quốc tế
Dự thảo Luật điều ước quốc tế trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 1104/BC-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế trình Quốc hội thông qua
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 11
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
Bản tập hợp trả lời kiến nghị cử tri Kỳ 10, Quốc hội khoá XIII
Văn kiện chung
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII (Ngày 12 tháng 04 năm 2016)
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công hàm thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
Báo cáo số 3686/BC-UBPL13 của Uỷ ban Pháp luật thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ