Báo cáo số 1122/BC-UBTVQH13 ngày 29-4-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

04/05/2016

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Báo cáo số 1122/BC-UBTVQH13 ngày 29-4-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

04/05/2016

(Văn phòng Quốc hội)

Other news
 

Báo cáo số 1122/BC-UBTVQH13 ngày 29-4-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

04/05/2016

(Văn phòng Quốc hội)