Buổi sáng ngày 2/4/2016: Quốc hội nghe UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và gttt ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

02/04/2016 15:23

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 2/4/2016: Quốc hội nghe UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và gttt ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

02/04/2016 15:23

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 2/4/2016: Quốc hội nghe UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và gttt ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

02/04/2016 15:23

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 2/4/2016: Quốc hội nghe UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và gttt ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

02/04/2016 15:23

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news
 

Buổi sáng ngày 2/4/2016: Quốc hội nghe UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và gttt ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

02/04/2016 15:23

(Văn phòng Quốc hội)

File download