Buổi sáng ngày 1/4/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

01/04/2016 15:29

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 1/4/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

01/04/2016 15:29

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 1/4/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

01/04/2016 15:29

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 1/4/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

01/04/2016 15:29

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news
 

Buổi sáng ngày 1/4/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

01/04/2016 15:29

(Văn phòng Quốc hội)

File download