Buổi sáng ngày 31/3/2016: Quốc hội nghe báo cáo kết quả, ttgt ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia. Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia.

31/03/2016 16:28

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 31/3/2016: Quốc hội nghe báo cáo kết quả, ttgt ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia. Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia.

31/03/2016 16:28

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 31/3/2016: Quốc hội nghe báo cáo kết quả, ttgt ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia. Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia.

31/03/2016 16:28

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 31/3/2016: Quốc hội nghe báo cáo kết quả, ttgt ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia. Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia.

31/03/2016 16:28

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news
 

Buổi sáng ngày 31/3/2016: Quốc hội nghe báo cáo kết quả, ttgt ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia. Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và Nghị quyết bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch HĐBC quốc gia.

31/03/2016 16:28

(Văn phòng Quốc hội)

File download