Buổi sáng ngày 30/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

30/03/2016 11:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 30/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

30/03/2016 11:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 30/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

30/03/2016 11:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 30/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

30/03/2016 11:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news
 

Buổi sáng ngày 30/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

30/03/2016 11:33

(Văn phòng Quốc hội)

File download