Buổi chiều ngày 28/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước.

28/03/2016 17:46

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 28/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước.

28/03/2016 17:46

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 28/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước.

28/03/2016 17:46

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi chiều ngày 28/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước.

28/03/2016 17:46

(Văn phòng Quốc hội)

File download
Other news
 

Buổi chiều ngày 28/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước.

28/03/2016 17:46

(Văn phòng Quốc hội)

File download