Buổi sáng ngày 25/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dược (sửa đổi).

25/03/2016 15:14

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 25/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dược (sửa đổi).

25/03/2016 15:14

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 25/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dược (sửa đổi).

25/03/2016 15:14

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi sáng ngày 25/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dược (sửa đổi).

25/03/2016 15:14

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi sáng ngày 25/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật dược (sửa đổi).

25/03/2016 15:14

(Văn phòng Quốc hội)

File download