Buổi chiều ngày 24/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

25/03/2016 08:18

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 24/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

25/03/2016 08:18

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 24/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

25/03/2016 08:18

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 
 

Buổi chiều ngày 24/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

25/03/2016 08:18

(Văn phòng Quốc hội)

File download
 

Buổi chiều ngày 24/3/2016: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiếp cận thông tin.

25/03/2016 08:18

(Văn phòng Quốc hội)

File download