Báo cáo giám sát
Nghị quyết số 407/NQ-UBTVQH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 về chương trình hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2012
Phụ lục Báo cáo số 68/BC-UBTVQH13 ngày 18-11-2011 của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khóa XII
Báo cáo số 68/BC-UBTVQH13 ngày 18-11-2011 của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khóa XII
Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề
Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
Báo cáo Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Quảng cáo
Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Giáo dục đại học
Tờ trình số 238/TTr-CP ngày 21-10-2011 của Chính phủ về dự án Luật phòng, chống rửa tiền trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII
Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
Luật cơ yếu được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII
Luật đo lường được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII
Luật khiếu nại được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII
Luật tố cáo được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII
Văn kiện chung
Nghị quyết số 19/2011/QH13 ngày 26-11-2011 của Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề
Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 8-11-2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015
Nghị quyết số 11/2011/QH13 ngày 9-11-2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012
Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25-11-2011 của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, HĐDT và các ủy ban của Quốc hội, Các cơ quan của UBTVQH
Báo cáo số 507/BC-UBĐN13 ngày 23-11-2011 của Uỷ ban Đối ngoại về kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012
Báo cáo số 132/BC-UBTCNS13 ngày 14-10-2011 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách về công tác từ sau Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2011
Báo cáo số 122/BC-UBKT13 ngày 31-10-2011 của Uỷ ban Kinh tế về công tác của Ủy ban từ sau Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII
Báo cáo số 77/BC-HĐDT13 ngày 11-11-2011 của Hội đồng Dân tộc về kết quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ hai và dự kiến chương trình hoạt động từ sau kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba
Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
Báo cáo số 79/BC-UBTVQH13 ngày 25-11-2011 của UBTVQH giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn
Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII trình Quốc hội thông qua
Báo cáo số 264/BC-CP ngày 24-11-2011 của Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII
Báo cáo số 91/BC-BTC ngày 22-11-2011 của Bộ Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII