Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo số 4316/BC-UBVĐXH13 về hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2015 dự kiến hoạt động đến tháng 7 năm 2016 Báo cáo công tác Ủy ban Xã hội
Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ chín đến kỳ họp thứ mười và dự kiến chương trình hoạt động hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 Báo cáo công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Báo cáo số 921/BC- HĐDT13 về hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ Tám đến kỳ họp thứ Chín và dự kiến nhiệm vụ, trọng tâm từ kỳ họp thứ Chín đến kỳ họp thứ Mười
Báo cáo số 1577/BC-UBKHCNMT13 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ sau Kỳ họp thứ 8 đến Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác đến cuối năm 2015
Báo cáo số 2029/BC-UBQPAN13 về kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ sau kỳ họp thứ tám đến kỳ họp thứ chín và dự kiến Kế hoạch hoạt động từ sau kỳ họp thứ chín đến hết năm 2015
Báo cáo số 2759/BC-UBTP13 về công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ tám đến kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2015
Báo cáo số 3921/BC-UBVĐXH13 về hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội từ kỳ họp thứ tám đến kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIII, dự kiến hoạt động đến cuối năm 2015
Báo cáo số 878/BC-UBTVQH13 về công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo số 1540/BC-UBVHGDTTN13 về kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2015 của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Báo cáo số 3126/BC-UBPL13 về kết quả hoạt động của Ủy ban pháp luật từ sau kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014) đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội (tháng 5/2015) và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015